FAQs
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Please visit our Find a Gym page to find a convenient location near you.

Vui lòng truy cập trang Tìm phòng gym của chúng tôi để tìm vị trí thuận tiện gần bạn.
We're always on the lookout for new communities to serve! Any locations that are coming soon are listed on our Find a Gym page. If you or someone you know is interested in opening a gym, you can learn more about franchise opportunities.

Chúng tôi luôn tìm kiếm các cộng đồng mới để phục vụ! Tất cả địa điểm sắp ra mắt đều được liệt kê trên trang Tìm phòng gym của chúng tôi. Nếu bạn hoặc người quen quan tâm đến việc mở một phòng gym, bạn có thể cân nhắc tìm hiểu thêm về đăng ký nhượng quyền.
The local franchise owner will be able to give the most up-to-date info on projected opening dates. You can look them up on our Find a Gym page.

Chủ sở hữu nhượng quyền thương mại địa phương sẽ cung cấp thông tin mới nhất về ngày mở cửa dự kiến. Bạn có thể tra cứu chúng trên trang Tìm phòng Gym của chúng tôi.
To give feedback, please click here. Completing this form ensures that both your local Anytime Fitness gym and our corporate customer service team get your message.

Để gửi phản hồi, vui lòng Nhấn vào đây. Khi điền xong biểu mẫu này, bạn có thể yên tâm rằng cả phòng gym Anytime Fitness tại địa phương và đội ngũ chăm sóc khách hàng của công ty đều nhận được tin nhắn của bạn.
Rates vary based on location, amenities, and membership type. Because there are often offers, discounts, promotions and programs that are happening that may affect your membership price, for the most accurate information, please contact a nearby location. We're looking forward to meeting you!

Giá cả thay đổi dựa trên vị trí, tiện nghi và phân loại thành viên. Vì các chương trình ưu đãi, giảm giá, khuyến mãi có thể ảnh hưởng đến giá đăng ký hội viên, thê nên để có thông tin chính xác nhất, vui lòng liên hệ với một địa điểm gần đó. Chúng tôi rất mong được gặp bạn!
Please contact your nearby gym for those vital details. You can look them up on our Find a Gym page.

Vui lòng liên hệ phòng gym gần bạn để biết về các thông tin quan trọng này. Bạn có thể tìm các thông tin này trên trang Tìm phòng gym của chúng tôi.
All billing inquiries are handled by your club, get in touch with them directly to address the concern.

Tất cả các yêu cầu thanh toán đều được xử lý bởi câu lạc bộ bạn tham gia, hãy liên hệ trực tiếp với họ để giải quyết vấn đề này.
Your membership is managed by your home gym (usually the location where you joined). As each gym is independently owned and operated, and each state has different cancellation policies, please review your Membership Agreement prior to contacting your home gym. Your specific cancellation policy will be outlined on that agreement.

Gói hội viên của bạn được quản lý bởi phòng gym chính (thường là phòng gym nơi bạn tham gia). Vì mỗi phòng tập gym được sở hữu và vận hành độc lập, mỗi tỉnh thành có các chính sách hủy khác nhau, thế nên, vui lòng xem lại Thỏa thuận Hội viên trước khi liên hệ với phòng gym chính của bạn. Chính sách hủy cụ thể sẽ được nêu trong thỏa thuận đó.
After 30 days of membership, you are eligible to access any of our thousands of gyms worldwide. We recommend that you verify with your home gym that your anywhere access has been activated before visiting another gym.

Sau 30 ngày đăng ký hội viên thành công, bạn có thể dùng bất cứ phòng gym nào trong số hàng ngàn phòng gym của chúng tôi trên khắp thế giới. Chúng tôi khuyên bạn nên xác minh với phòng gym chính để đảm bảo rằng quyền sử dụng phòng gym tại bất cứ đâu đã được kích hoạt trước khi bạn đến một phòng gym khác.
Most likely, yes! If you're interested in a position at one of our gyms, please contact them to inquire about job opportunities.

Nhiều khả năng là có! Nếu bạn quan tâm đến một vị trí tại một phòng gym của chúng tôi, vui lòng liên hệ với phòng gym đó để biết thêm chi tiết về cơ hội nghề nghiệp.
Many of our best franchise owners started as members! Please visit our franchise opportunities page to learn more.

Rất nhiều chủ sở hữu nhượng quyền tốt nhất của chúng tôi có xuất phát điểm là hội viên! Vui lòng truy cập website cơ hội nhượng quyền của chúng tôi để biết thêm chi tiết.