Terms & Conditions
Điều khoản và Điều kiện

Terms of Use
Điều khoản Sử dụng

Anytimefitness.com

Welcome to the web site of Anytime Fitness, Vietnam (“Anytime Fitness”). Anytime Fitness is pleased to make the web site located at anytimefitness.vn (the “Site”) available for your use and benefit. Use of the Site is subject to the Terms and Conditions set forth below. Use of the Site is strictly voluntary. If you do not agree to these Terms and Conditions, you may not use the Site.

These Terms and Conditions apply to your access to and use of the Site and do not alter in any way the terms and conditions of any other agreement you may have with Anytime Fitness, unless otherwise directed by Anytime Fitness. If you breach any of these Terms and Conditions, after Anytime Fitness serves you a reasonable advance notice, your authorization to use the Site automatically terminates and you must immediately discontinue use of the Site.

Chào mừng bạn đến với Trang Web của Anytime Fitness, Việt Nam (“Anytime Fitness”). Anytime Fitness rất vui lòng cung cấp trang web tại địa chỉ anytimefitness.vn (“Trang Web”) cho việc sử dụng và lợi ích của bạn. Việc sử dụng Trang Web phải tuân thủ các Điều Khoản và Điều Kiện được quy định dưới đây. Việc sử dụng Trang Web là hoàn toàn tự nguyện. Nếu bạn không đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện này, bạn sẽ không được sử dụng Trang Web.

Các Điều Khoản và Điều Kiện này áp dụng đối với việc bạn truy cập vào và sử dụng Trang Web và không thay thế bằng bất kỳ cách thức nào đối với các điều khoản và điều kiện của bất kỳ thỏa thuận nào khác bạn có thể có với Anytime Fitness, trừ khi có chỉ thị khác từ Anytime Fitness. Nếu bạn vi phạm bất kỳ các Điều Khoản và Điều Kiện nào tại đây, sau khi Anytime Fitness gửi cho bạn một thông báo trước hợp lý, việc cấp quyền sử dụng Trang Web cho bạn tự động chấm dứt và bạn phải ngay lập tức ngừng việc sử dụng Trang Web.

Collection of Visitor Information on this Site
Thu thập Thông Tin Người Truy Cập vào Trang Web

More information on the processing of information collected at the Site can be found in our Privacy Policy, unless otherwise stated. To access and use certain services available through the Site, you may be required to register with Anytime Fitness through a login/registration page and you must agree to be bound by any additional applicable terms and conditions contained there.

Các thông tin bổ sung về việc xử lý thông tin được thu thập tại Trang Web có thể được tìm thấy tại • Chính sách Quyền riêng tư, trừ khi có quy định khác. Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ có sẵn thông qua Trang Web, bạn có thể được yêu cầu đăng ký với Anytime Fitness thông qua một trang đăng nhập/đăng ký và bạn phải đồng ý bị ràng buộc bởi bất kỳ các điều khoản và điều kiện bổ sung nào được quy định tại các trang đó.

Copyright
Bản quyền

All content, software, and technology included on the Site or used in the operation of the Site is the owned or licensed property of Anytime Fitness or its content, software, and technology suppliers, and is protected by U.S. and international copyright laws. The compilation (meaning the collection, arrangement, and assembly) of all content on the Site is the exclusive property of Anytime Fitness and protected by U.S. and international copyright laws. Anytime Fitness grants you permission to view and use content, software, and technology made available to you on the Site in connection with your own personal, noncommercial use of the Site. Any other use, including the reproduction, modification, distribution, transmission, republication, display, or performance, of the content, software, and technology on the Sites is strictly prohibited.

Tất cả nội dung, phần mềm, và công nghệ có trên Trang Web hoặc được sử dụng trong quá trình hoạt động của Trang Web được sở hữu và là tài sản được cấp phép của Anytime Fitness hoặc nội dung, phần mềm, và công nghệ của các nhà cung cấp của Anytime Fitness, và được bảo vệ bởi pháp luật sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ và quốc tế. Việc biên soạn (có nghĩa là thu thập, sắp xếp và lắp đặt) đối với toàn bộ nội dung của Trang Web là tài sản độc quyền của Anytime Fitness và được bảo vệ bởi pháp luật sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ và quốc tế. Anytime Fitness cho phép bạn được xem và sử dụng nội dung, phần mềm, và công nghệ có sẵn trên Trang Web liên quan đến việc sử dụng cá nhân, không vì mục đích thương mại của bạn đối với Trang Web. Nghiêm cấm bất kỳ việc sử dụng nào khác, bao gồm việc tái sản xuất, điều chỉnh, phân phối, truyền tải, tái bản, thể hiện, hoặc thực hiện, đối với nội dung, phần mềm, và công nghệ trên Trang Web.

Trademarks
Nhãn hiệu

The trademarks, service marks, trade dress, and “look and feel” (the “Trademarks”) used and displayed on the Site are registered and unregistered Trademarks of Anytime Fitness and others. Nothing on the Sites shall be construed as granting any license or right to use any Trademark displayed on the Site without the prior written permission of the Trademark owner. Other product and company names mentioned in the Site may be the Trademarks of their respective owners.

Nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, hình ảnh thương mại, và “nhìn và cảm nhận” (“Nhãn Hiệu”) được sử dụng và hiển thị trên Trang Web là các Nhãn Hiệu được đăng ký và không được đăng ký của Anytime Fitness và các bên khác. Không có quy định nào trên Trang Web sẽ được hiểu là việc cấp bất kỳ cho phép hoặc quyền nào để sử dụng bất kỳ Nhãn Hiệu nào hiển thị trên Trang Web mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chủ sở hữu Nhãn Hiệu. Các sản phẩm và tên công ty khác được đề cập trên Trang Web có thể là các Nhãn Hiệu của các chủ sở hữu tương ứng.

Other Intellectual Property
Quyền Sở Hữu Trí Tuệ khác

All other intellectual property rights related to the content, software, and technology included on the Site or used in the operation of the Site, including without limitation, patents, trade secrets, trade dress, publicity rights, character rights, titles, and artistic and moral rights are the owned or licensed property of Anytime Fitness. Any use of these rights without the prior written permission of Anytime Fitness is strictly prohibited.

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến nội dung, phần mềm, và công nghệ có trên Trang Web hoặc được sử dụng trong quá trình hoạt động của Trang Web, bao gồm nhưng không giới hạn như, sáng chế, bí mật kinh doanh, hình ảnh thương mại, quyền công bố, quyền nhân thân, quyền sở hữu, quyền liên quan đến nghệ thuật và đạo đức là các tài sản được sở hữu hoặc cấp phép của Anytime Fitness. Bất kỳ việc sử dụng các quyền này khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Anytime Fitness là hoàn toàn bị cấm.

Disclaimer of Warranties
Tuyên bố từ bỏ các Bảo Đảm

THE SITES AND ALL CONTENT, MATERIALS, PRODUCTS AND SERVICES AVAILABLE THROUGH THE SITES ARE PROVIDED ON AN “AS IS, WITH ALL DEFECTS” AND “AS AVAILABLE” BASIS WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE. ANYTIME FITNESS DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF TITLE, NON-INFRINGEMENT, AND IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SATISFACTORY QUALITY, ACCURACY OF INFORMATIONAL CONTENT, AND ANY WARRANTIES ARISING OUT OF ANY COURSE OF DEALING OR USAGE OF TRADE. ANYTIME FITNESS MAKES NO REPRESENTATION THAT THE SITES OR ANY CONTENT IS FREE FROM ERRORS, VIRUSES, BUGS, OR OTHER HARMFUL COMPONENTS. ANYTIME FITNESS MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY THAT CONTENT PROVIDED ON THE SITES IS APPLICABLE OR APPROPRIATE FOR USE IN LOCATIONS OUTSIDE OF THE UNITED STATES. NOTHING IN THESE TERMS AND CONDITIONS OR IN ANY ORAL OR WRITTEN DESCRIPTION OF THE SITES WILL CONSTITUTE A REPRESENTATION OR WARRANTY WITH RESPECT TO THE SITES.

TRANG WEB VÀ TẤT CẢ CÁC NỘI DUNG, TÀI LIỆU, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CÓ SẴN TRÊN TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP DỰA TRÊN NGUYÊN TẮC “NGUYÊN TRẠNG, VỚI MỌI KHIẾM KHUYẾT” VÀ “CÓ SẴN” MÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ LÀ THỂ HIỆN, NGỤ Ý, ĐƯỢC QUY ĐỊNH HOẶC DƯỚI BẤT KỲ CÁCH THỨC NÀO KHÁC. ANYTIME FITNESS TUYÊN BỐ TỪ BỎ MỌI BẢO ĐẢM, DÙ LÀ THỂ HIỆN HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM VỀ QUYỀN SỞ HỮU, KHÔNG XÂM PHẠM, VÀ CÁC NGỤ Ý VỀ VIỆC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, VIỆC ĐÁP ỨNG CHẤT LƯỢNG, SỰ CHÍNH XÁC CỦA NỘI DUNG THÔNG TIN, VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC XỬ LÝ HOẶC SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI. ANYTIME FITNESS KHÔNG CAM ĐOAN RẰNG TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO KHÔNG CÓ LỖI, VIRUS, PHẦN MỀM ĐỘC HẠI, HOẶC CÁC THÀNH PHẦN GÂY HẠI KHÁC. ANYTIME FITNESS KHÔNG CAM ĐOAN HAY BẢO ĐẢM RẰNG NỘI DUNG ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN TRANG WEB LÀ ÁP DỤNG HOẶC PHÙ HỢP CHO VIỆC SỬ DỤNG TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM NGOÀI HOA KỲ. KHÔNG CÓ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀO TẠI ĐÂY HOẶC BẤT KỲ MÔ TẢ NÀO BẰNG LỜI NÓI HOẶC VĂN BẢN CỦA TRANG WEB SẼ ĐƯỢC HIỂU LÀ MỘT CAM ĐOAN HOẶC BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI TRANG WEB.

Prohibited Activities & Visitor Obligations
Các Hành Động Bị Cấm và Nghĩa Vụ của Người Truy Cập

As a visitor or user of the Sites you shall not:

Người truy cập hoặc người sử dụng Trang Web không được:

 • violate any applicable law or regulation;

  vi phạm bất kỳ pháp luật hoặc quy định áp dụng nào;

 • upload, post, use, transmit, or otherwise make available, including by e-mail, (each, a “Post”) any content or information that is false or inaccurate;

  tải lên, đăng lên, sử dụng, truyền tải, hoặc bằng cách thức khác tạo ra, bao gồm việc sử dụng thư điện tử (mỗi hành động như vậy, gọi là “Đăng Tải”), bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào không đúng hoặc không chính xác;

 • Post any content that is unlawful, harmful, threatening, abusive, harassing, tortious, defamatory, vulgar, obscene, libelous, invasive of another’s privacy, or content that could otherwise be considered to be objectionable;

  Đăng Tải bất kỳ nội dung nào trái pháp luật, gây hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, sai lệch, bôi nhọ, thô tục, tục tĩu, phỉ báng, xâm chiếm quyền riêng tư của bất kỳ một người nào khác, hoặc nội dung mà có thể bằng cách thức nào khác được xem là gây khó chịu;

 • impersonate or use the identity of another person or organization, or falsely state or otherwise misrepresent your affiliation with a person or organization;

  mạo danh hoặc sử dụng định danh của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác, hoặc tuyên bố sai hoặc bằng cách thức khác miêu tả sai về mối liên hệ giữa bạn với một cá nhân hoặc tổ chức;

 • engage in any activities or manipulate identifying material to misrepresent the origin of content;

  tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc vận động định danh tài liệu để miêu tả sai về nguồn gốc của nội dung;

 • Post any content that is subject to any disclosure restrictions;

  Đăng Tải bất kỳ nội dung nào là đối tượng của bất kỳ các hạn chế tiết lộ nào;

 • Post any materials, items, information or content that infringes or otherwise violates any patent, copyright, trademark, or any other intellectual property rights;

  Đăng Tải bất kỳ tài liệu, mục, thông tin hoặc nội dung xâm phạm hoặc bằng cách thức khác vi phạm bất kỳ sáng chế, quyền tác giả, nhãn hiệu, hoặc bất kỳ các quyền sở hữu trí tuệ nào khác;

 • Post any unsolicited or unauthorized advertising or promotional materials, including without limitation, “junk mail,” “spam,” “chain letters,” “pyramid schemes,” or any other form of solicitation;

  Đăng Tải bất kỳ nội dung quảng cáo hoặc tài liệu quảng bá nào không được yêu cầu hoặc không được phép, bao gồm nhưng không giới hạn, “thư rác”, “thư liên tiếp”, “chuỗi ký tự”, “sơ đồ kim tự tháp”, hoặc bất kỳ hình thức lôi kéo nào khác;

 • use the Site to disseminate any information or content, including by e-mail, that is unlawful, harmful, threatening, abusive, harassing, tortious, defamatory, vulgar, obscene, libelous, invasive of another’s privacy, or information or content that could otherwise be considered to be objectionable;

  sử dụng Trang Web để truyền bá bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào, bao gồm việc sử dụng thư điện tử, trái pháp luật, gây hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, sai lệch, bôi nhọ, thô tục, tục tĩu, phỉ báng, xâm chiếm quyền riêng tư của bất kỳ một người nào khác, hoặc nội dung mà có thể bằng cách thức nào khác được xem là gây khó chịu;

 • Post any material that contains software viruses or any other corrupt computer code, files or programs that impair the use of any computer software or hardware or telecommunications equipment;

  Đăng Tải bất kỳ tài liệu nào chứa các phần mềm virus hoặc bất kỳ mã máy tính gây hại nào khác, tệp tin hoặc chương trình gây nguy hại cho việc sử dụng bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính nào hoặc các thiết bị viễn thông;

 • interfere with or otherwise limit the use of the Site by other users; or collect, compile, or store personal information about other users of the Site;

  can thiệp vào hoặc bằng cách thức khác hạn chế việc sử dụng Trang Web bởi các người dùng khác; hoặc thu thập, biên soạn, hoặc lưu trữ thông tin cá nhân về các người sử dụng khác của Trang Web;

 • disrupt or interfere with the operation of the Site by overloading or exceeding the capacity of the Site or the systems resources; accounts; usernames and passwords; servers; or networks connected to or accessible through the Site or any affiliated or linked sites;

  phá vỡ hoặc can thiệp vào việc vận hành Trang Web bằng việc gây quá tải hoặc vượt quá sức chứa của Trang Web hoặc nguồn hệ thống; tài khoản; tên người dùng và mật khẩu; nơi chứa; hoặc mạng lưới liên kết với hoặc được truy cập thông qua Trang Web hoặc bất kỳ các Trang Web liên kết hoặc được dẫn tới nào;

 • disrupt or interfere with the security of, or otherwise cause harm to, the Site or the systems resources; accounts; usernames and passwords; servers; or networks connected to or accessible through the Site or any affiliated or linked sites;

  phá vỡ hoặc can thiệp vào hệ thống bảo mật của, hoặc bằng cách thức khác gây hại cho, Trang Web hoặc nguồn hệ thống; tài khoản; tên người dùng và mật khẩu; nơi chứa; hoặc mạng lưới liên kết với hoặc được truy cập thông qua Trang Web hoặc bất kỳ các Trang Web liên kết hoặc được dẫn tới nào;

 • use any robot, spider, other automatic device, or manual process to “screen scrape,” monitor, “mine,” or copy the web pages on the Site or the content contained therein without Anytime Fitness’s prior, express, and written permission; or

  sử dụng bất kỳ người máy, gián điệp, các thiết bị tự động khác, hoặc quy trình thủ công để “trích xuất màn hình”, “giám sát”, “chiếm hữu” hoặc sao chép trang web trên Trang Web hoặc nội dung tại Trang Web khi không có sự đồng ý trước, bằng thể hiện và văn bản của Anytime Fitness; hoặc

 • use the Site for commercial purposes.

  sử dụng Trang Web cho các mục đích thương mại.

You are solely responsible for the Post of any content that you make available on or send through the Site (“User Content”). In addition to the rights granted to Anytime Fitness elsewhere in these Terms and Conditions, you hereby grant Anytime Fitness the irrevocable right to copy and use User Content in connection with the Site and for the purposes related to your Post of the User Content. Anytime Fitness reserves the right, and has absolute discretion, to remove, screen or edit any User Content and to monitor any user conduct on the Site at any time and for any reason without notice. Your User Content may be available on the Site for a limited period of time, as determined by Anytime Fitness in its sole discretion and in accordance with the terms set out under Privacy Policy. You are solely responsible for creating backup copies and replacing any of your User Content at your sole cost and expense.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc Đăng Tải bất kỳ nội dung nào mà bạn tạo ra trên hoặc gửi thông qua Trang Web (“Nội Dung Người Dùng”). Ngoài các quyền được cấp cho Anytime Fitness tại bất kỳ các Điều Khoản và Điều Kiện nào tại đây, bạn theo đây cấp cho Anytime Fitness quyền không hủy ngang để sao chép và sử dụng Nội Dung Người Dùng liên quan đến Trang Web và cho các mục đích liên quan đến việc bạn Đăng Tải Nội Dung Người Dùng. Anytime Fitness bảo lưu quyền, và đương nhiên có toàn quyền quyết định, việc loại bỏ, sao chụp hoặc sửa bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào và giám sát bất kỳ hành vi người dùng nào trên Trang Web vào bất kỳ thời điểm nào và cho bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo. Nội Dung Người Dùng của bạn có thể tồn tại sẵn có trên Trang Web trong một thời gian giới hạn, như được quyết định bởi Anytime Fitness theo toàn quyền quyết định của Anytime Fitness và phù hợp với các điều khoản được quy định tại Chính sách Quyền riêng tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc tạo ra các bản sao dự phòng và thay thế bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào của bạn bằng mọi chi phí của bạn.

By the Post of User Content to the Sites, you represent and warrant that (a) the User Content is non-confidential is not subject to disclosure restrictions under any applicable data privacy laws or regulations; (b) you have all necessary rights to Post the User Content to the Sites and to grant the rights to Anytime Fitness you grant in these Terms and Conditions; (c) the User Content is accurate and not misleading or harmful in any manner; (d) the User Content, and your use and the Post thereof in connection with the Site, does not and will not violate these Terms and Conditions or any applicable local, state, national or international statute, regulation, or law.

Bằng việc Đăng Tải Nội Dung Người Dùng lên Trang Web, bạn cam đoan và bảo đảm rằng (a) Nội Dung Người Dùng là không bảo mật và không phải là đối tượng của các hạn chế tiết lộ theo bất kỳ pháp luật hoặc quy định nào về bảo mật dữ liệu hiện hành; (b) bạn có tất cả các quyền cần thiết để Đăng Tải Nội Dung Người Dùng lên Trang Web và cấp quyền cho Anytime Fitness các quyền như tại Điều Khoản và Điều Kiện này; (c) Nội Dung Người Dùng là chính xác và không gây nhầm lẫn hoặc gây lại trên bất kỳ phương diện nào; (d) Nội Dung Người Dùng, và việc sử dụng và Đăng Tải liên quan đến Trang Web của bạn theo đó, không và sẽ không vi phạm các Điều Khoản và Điều Kiện nào tại đây hoặc bất kỳ quy định, hoặc pháp luật nào ở cấp địa phương, nhà nước, quốc gia hoặc quốc tế.

Links to Other Web Sites
Đường dẫn đến các Trang Web khác

The Site may contain links to other web sites. Additionally, other web sites may contain links to the Site. Anytime Fitness does not review or monitor the web sites linked to the Site and Anytime Fitness is not responsible for the content or policies of any other web sites. Any link established by Anytime Fitness does not constitute an endorsement of the other web sites or create a relationship between Anytime Fitness and the operators of other web sites. Anytime Fitness disclaims any liability with respect to your use of any other web site, and you release Anytime Fitness from any liability related to your use of any link to another web site or your use of any other web site. Where the Sites contains a link to another web site owned and/or operated by Anytime Fitness, such web site use may be subject to different and additional terms of use and subject to different and additional privacy policies.

Trang Web có thể chứa đựng các đường dẫn đến các Trang Web khác. Ngoài ra, các Trang Web khác cũng có thể chứa các đường dẫn về Trang Web. Anytime Fitness không rà soát hoặc giám sát các Trang Web được dẫn đến Trang Web và Anytime Fitness không chịu trách nhiệm cho nội dung hoặc các chính sách của bất kỳ Trang Web nào khác. Bất kỳ đường dẫn nào được thiết lập bởi Anytime Fitness không được hiểu là một sự chứng nhận đối với các Trang Web khác hoặc tạo nên một mối quan hệ giữa Anytime Fitness và các nhà vận hành của các Trang Web khác. Anytime Fitness tuyên bố từ bỏ bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc sử dụng bất kỳ Trang Web nào của bạn, và bạn giải phóng Anytime Fitness khỏi bất kỳ trách nhiệm nào liên quan tới việc sử dụng bất kỳ đường dẫn đến một Trang Web khác hoặc việc sử dụng bất kỳ Trang Web nào khác của bạn. Trường hợp Trang Web chứa đường dẫn đến một Trang Web khác được sở hữu bởi và/hoặc vận hành bởi Anytime Fitness, việc sử dụng Trang Web đó có thể phải tuân thủ các điều khoản sử dụng bổ sung khác và các chính sách quyền riêng tư bổ sung khác.

Changes to Terms and Conditions
Thay đổi các Điều Khoản và Điều Kiện

To the extent permissible by local laws, Anytime Fitness may revise these Terms and Conditions at any time with reasonable advance notice. Any use of the Site following the date on which changes to these Terms and Conditions are published on the Site shall be subject to the changed Terms and Conditions.

Trong phạm vi được cho phép bởi pháp luật địa phương, Anytime Fitness có thể sửa đổi các Điều Khoản và Điều Kiện này vào bất kỳ thời điểm nào với thông báo trước hợp lý. Bất kỳ việc sử dụng Trang Web sau ngày các thay đổi đối với các Điều Khoản và Điều Kiện này được công bố trên Trang Web sẽ phải tuân thủ các Điều Khoản và Điều Kiện đã thay đổi.

Continued Operation, Accessibility, and Maintenance of this Site
Sự Vận Hành, Truy Cập, và Duy Trì liên tục Trang Web này

Anytime Fitness may modify, change, suspend, terminate or discontinue the operation of the Site or the provision of any services with a reasonable advance notice and Anytime Fitness reserves the right to refuse service to anyone at any time, with or without cause.

Anytime Fitness có thể điều chỉnh, thay đổi, tạm ngừng, chấm dứt hoặc ngừng tiếp tục việc vận hành Trang Web hoặc việc cung cấp bất kỳ dịch vụ nào với một thông báo trước hợp lý và Anytime Fitness bảo lưu quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ người nào vào bất kỳ thời điểm nào, dù có hoặc không có lý do.

Your Account
Tài Khoản của bạn

If you are a registered user of the Site, you are responsible for maintaining the confidentiality of your account and password and for restricting access to your computer. You agree to accept responsibility for all activities that occur under your account or password. Anytime Fitness reserves the right, with reasonable advance notice and in its sole discretion, to refuse or restrict access or service or terminate accounts.

Nếu bạn là một người dùng đã đăng ký của Trang Web, bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật đối với tài khoản và mật khẩu của bạn và hạn chế cho phép việc truy cập vào máy tính của bạn. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra dưới tài khoản hoặc mật khẩu của bạn. Anytime Fitness bảo lưu quyền, với một thông báo trước hợp lý và với toàn quyền quyết định của Anytime Fitness, từ chối hoặc hạn chế việc truy cập hoặc cung cấp dịch vụ hoặc chấm dứt các tài khoản.

General Provisions
Các Quy Định Chung

Any failure by Anytime Fitness to enforce any provision of these Terms and Conditions shall not be construed as a waiver of any provision or the right to enforce same.

If any portion of these Terms and Conditions is held to be invalid, such holding shall not invalidate the other provisions of these Terms and Conditions.

You are responsible for compliance with applicable laws.

Bất kỳ việc không thi hành nào bởi Anytime Fitness đối với bất kỳ Điều Khoản và Điều Kiện nào tại đây sẽ không được hiểu là một từ bỏ đối với bất kỳ quy định hoặc quyền nào được thi hành tương tự.

Nếu bất kỳ phần nào của các Điều Khoản và Điều Kiện này bị tuyên bố vô hiệu, việc tuyên bố đó sẽ không làm vô hiệu các quy định khác tại các Điều Khoản và Điều Kiện này.

Bạn có trách nhiệm tuân thủ pháp luật hiện hành.

Contact
Liên hệ

For questions or comments related to the Sites or these Terms and Conditions, please email us at privacy@anytimefitness.com.

Đối với các câu hỏi hoặc ý kiến liên quan đến Trang Web hoặc các Điều Khoản và Điều Kiện này, vui lòng gửi thư điện tử cho chúng tôi tại địa chỉ privacy@anytimefitness.com.

Country Specific Provisions

Các Quy Định Cụ Thể đối với Quốc Gia

US: If you are a visitor or user in the US, the following provision applies:

Hoa Kỳ: Nếu bạn là người truy cập hoặc người sử dụng tại Hoa Kỳ, các quy định sau được áp dụng:

Limitation of Liability
Giới Hạn Trách Nhiệm

IN NO EVENT SHALL EITHER ANYTIME FITNESS OR ITS AFFILIATES, FRANCHISEES, OR AGENTS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTED WITH THE USE OF THE SITE OR THE SERVICES AVAILABLE THROUGH THE SITE, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, WARRANTY, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF ANY SUCH DAMAGES.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, ANYTIME FITNESS HOẶC CÁC BÊN LIÊN KẾT, BÊN NHẬN NHƯỢNG QUYỀN, HOẶC CÁC ĐẠI LÝ CỦA ANYTIME FITNESS KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM GÌ CHO CÁC THIỆT HẠI DÙ TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, MANG TÍNH TRỪNG PHẠT, PHÁT SINH, ĐẶC BIỆT HOẶC MANG TÍNH HẬU QUẢ PHÁT SINH TỪ HOẶC BẰNG BẤT KỲ CÁCH THỨC NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC CÁC DỊCH VỤ CÓ SẴN THÔNG QUA TRANG WEB, DÙ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, VI PHẠM NGOÀI HỢP ĐỒNG, BẢO ĐẢM, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT HOẶC CÁCH THỨC KHÁC, DÙ ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG CÓ THỂ XẢY RA CỦA BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO NHƯ VẬY.

Certain state laws do not allow limitations on implied warranties or the exclusion or limitation of certain damages. If these laws apply to you, some or all of the above disclaimers, exclusions, or limitations may not apply to you, and you may have additional rights.

Quy định pháp luật của một số bang không cho phép giới hạn các bảo đảm ngụ ý hoặc loại trừ hoặc giới hạn một số khoản bồi thường thiệt hại. Nếu các quy định này được áp dụng đối với bạn, một vài hoặc tất cả các tuyên bố từ bỏ trách nhiệm, loại trừ, hoặc giới hạn trên có thể không áp dụng đối với bạn, và bạn có thể có thêm các quyền bổ sung.

Under no circumstances whatsoever shall Anytime Fitness’s aggregate liability resulting from or relating to your use of the Site exceed Five Dollars ($5.00).

Trong bất kể trường hợp nào, tổng trách nhiệm của Anytime Fitness phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang Web của bạn sẽ không vượt quá Năm Đô La Mỹ (5,00 USD).