Digital Millennium Copyright Act (DMCA) / Copyright Policy
Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (DMCA) / Chính sách bản quyền

Notice for Claims of Intellectual Property Violations and Agent for Notice
Thông báo về Khiếu nại Vi phạm Sở hữu Trí tuệ và Đại diện được ủy quyền thông báo

Anytime Fitness, LLC respects the intellectual property rights of others. Our agent for notice of claims of copyright or other intellectual property infringement can be reached using the information below.

Công ty TNHH Anytime Fitness tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ. Bạn có thể dùng thông tin dưới đây để liên lạc với đại diện chuyên trách thông báo về khiếu nại bản quyền hoặc các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ khác.

By mail (Qua thư):
Attn: General Counsel
Anytime Fitness, LLC
111 Weir Drive
Woodbury, MN 55125
By phone (Qua điện thoại):
(651) 438-5000
By fax (Qua fax):
(651) 438-5099
By email (Qua e-mail):
susan.sheely@sebrands.com

If you believe that your work has been copied in a way that constitutes copyright infringement, or that your intellectual property rights have been otherwise violated, please provide our Copyright Agent with a notice containing the following information:

Nếu bạn tin rằng tác phẩm của mình bị sao chép đến mức có thể cấu thành hành vi vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bạn đã bị vi phạm, vui lòng cung cấp cho Đại diện Bản Quyền của chúng tôi một thông báo có chứa thông tin sau:

 1. an electronic or physical signature of the person authorized to act on behalf of the owner of the copyright or other intellectual property interest;

  chữ ký số hoặc chữ ký tay của người được ủy quyền thay mặt chủ sở hữu quyền tác giả hoặc quyền lợi sở hữu trí tuệ khác;

 2. a description of the copyrighted work or other intellectual property that you claim has been infringed;

  bản mô tả về tác phẩm đã đăng ký bản quyền hoặc tài sản trí tuệ khác mà bạn cho là đã bị vi phạm;

 3. a description of where the material that you claim is infringing is located on our website, with enough detail that we may find it on the website;

  bản mô tả phần trang web có chứa nội dung mà bạn cho là vi phạm bản quyền, cung cấp đầy đủ chi tiết để chúng tôi có thể tìm thấy nó trên trang web;

 4. your address, telephone number, and email address;

  địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;

 5. a statement by you that you have a good faith belief that the disputed use is not authorized by the copyright or intellectual property owner, its agent, or the law; and

  một tuyên bố cho thấy bạn tin chắc rằng việc tranh chấp quyền sử dụng không được sự đồng ý từ chủ sở hữu quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ, người đại diện hoặc pháp luật; và;

 6. a statement by you, made under penalty of perjury, that the above information in your notice is accurate and that you are the copyright or intellectual property owner or authorized to act on the copyright or intellectual property owner’s behalf.

  một tuyên bố rằng bạn sẽ phải chịu xử lý theo quy định nếu khai man, rằng thông tin trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc chủ sở hữu trí tuệ hoặc được ủy quyền thay mặt chủ sở hữu trí tuệ hoặc chủ sở hữu bản quyền.