Privacy Policy
Chính Sách Quyền Riêng Tư

Effective Date: June 2020

Ngày Hiệu Lực: Tháng 6 năm 2020

This Privacy Policy outlines the current policy of Franchise West to East Pte Ltd’s (“Anytime Fitness Vietnam,” “we,” or “us”) current policy on personal data concerning club members, consumers, and franchisees, and covers the operations of our fitness clubs, franchise operations, business development, use of our websites under anytimefitness.vn (the “Sites”) and mobile software applications, including our Anytime Fitness® application and may cover some data pulled from affiliated applications, to the extent that data is included in the Anytime Fitness® application (“Apps”).

Chính Sách Quyền Riêng Tư này đưa ra chính sách hiện đang được áp dụng của Franchise West to East Pte Ltd (“Anytime Fitness Việt Nam” hoặc “chúng tôi) về dữ liệu cá nhân liên quan đến các thành viên, khách hàng và các bên nhận nhượng quyền, và bao gồm việc vận hành các câu lạc bộ thể hình, hoạt động nhượng quyền, phát triển kinh doanh, sử dụng trang web của chúng tôi dưới tên miền anytimefitness.vn (“Trang Web”) và các ứng dụng phần mềm điện thoại, gồm có ứng dụng Anytime Fitness® của chúng tôi và có thể bao gồm các dữ liệu được lấy từ các ứng dụng liên kết, trong phạm vi dữ liệu đó có chứa trong ứng dụng Anytime Fitness® (các “Ứng Dụng”).

By clicking “I accept”, submitting your personal information to us or providing us your acceptance by other means to this Privacy Policy and our Terms & Conditions, you consent us to collecting, processing, using, sharing and disclosing your personal data in accordance with the terms of this Privacy Policy as well as agree to the terms of our Terms & Conditions. You may refuse or withdraw your consent at any time; however, we may not then be able to provide you with our full range of products and services. You may not use the Sites, Apps, or our products or services if you do not agree to the Privacy Policy.

Bằng việc nhấp vào “Tôi chấp nhận”, gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi chấp thuận của bạn dưới các hình thức khác đối với Chính Sách Quyền Riêng Tư này và Các Điều Khoản & Điều Kiện của chúng tôi, bạn đồng ý cho chúng tôi thu thập, xử lý, sử dụng, chia sẻ và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn theo các điều khoản của Chính Sách Quyền Riêng Tư này cũng như đồng ý với các điều khoản của Các Điều Khoản & Điều Kiện của chúng tôi. Bạn có thể từ chối hoặc rút lại chấp thuận của mình tại bất kỳ thời điểm nào; tuy nhiên, khi đó có thể chúng tôi sẽ không có khả năng cung cấp cho bạn đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bạn không thể sử dụng các Trang Web, các Ứng Dụng hoặc các sản phẩm hay dịch vụ của chúng tôi nếu bạn không đồng ý với Chính Sách Quyền Riêng Tư này.

This policy may change from time to time with advance notice. Your continued use after we make changes and notify you in advance of such changes is deemed to be acceptance of those changes, so please check the policy periodically for updates.

Chính sách này có thể được thay đổi tuỳ từng thời điểm bằng việc thông báo trước. Việc bạn tiếp tục sử dụng sau khi chúng tôi có thay đổi và thông báo trước với bạn về các thay đổi có liên quan được xem là bạn đã chấp thuận đối với các thay đổi đó, vì vậy, vui lòng kiểm tra chính sách một cách định kỳ để cập nhật thông tin mới nhất.

In the following Privacy Policy, we provide you with information regarding:

Trong Chính Sách Quyền Riêng Tư dưới đây, chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin liên quan đến:

 1. Personal Data We Collect through the Sites and Apps

  Dữ Liệu Cá Nhân mà Chúng Tôi Thu Thập thông qua các Trang Web và các Ứng Dụng

 2. How We Use and Share Your Personal Data and Legal Bases

  Cách Thức Chúng Tôi Sử Dụng và Chia Sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn và các Cơ Sở Pháp Lý

 3. Our Use of “Cookies” on the Sites and Apps

  Việc Chúng Tôi Sử Dụng “Cookies” trên các Trang Web và các Ứng Dụng

 4. Our Relationship with other Websites

  Mối Quan Hệ của Chúng Tôi với các Trang web khác

 5. Access and Correction of your Personal Data

  Việc Truy Cập và Chỉnh Sửa Dữ Liệu Cá Nhân của bạn

 6. Security of Your Personal Data

  Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn

 7. Retention of your Personal Data

  Lưu Giữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn

 8. Changes to this Privacy Policy

  Các Thay Đổi đối với Chính Sách Quyền Riêng Tư này

 9. How to Contact Us

  Cách Thức Liên Hệ với Chúng Tôi

 10. Country-Specific Addenda

  Phụ Lục cho Quốc Gia Cụ Thể

We encourage you to read this whenever you visit our Sites or use our Apps, since we may change this Privacy Policy from time to time. A copy of the current Privacy Policy is always posted at www.anytimefitness.com/privacy.

Chúng tôi khuyến khích bạn đọc Chính Sách Quyền Riêng Tư vào bất kỳ lúc nào khi bạn truy cập vào các Trang Web của chúng tôi hoặc sử dụng các Ứng Dụng của chúng tôi vì chúng tôi có thể thay đổi Chính Sách Quyền Riêng Tư này vào từng thời điểm. Một bản sao Chính Sách Quyền Riêng Tư hiện hành luôn được đăng tải tại www.anytimefitness.com/privacy.

Territories
Các vùng lãnh thổ

This Privacy Policy covers our activities throughout the world. We may host the Sites or information within the Apps on servers located within Vietnam or in any other country we, our service providers, or our service providers’ vendors maintain facilities, including the United States. This means that your personal data may be stored on servers located within any country where there are Anytime Fitness® locations. The locations of our servers may change from time-to-time. Further, our franchisees may maintain individual websites in the country or territory they service.

Chính Sách Quyền Riêng Tư này bao quát các hoạt động của chúng tôi trên khắp thế giới. Chúng tôi có thể đặt máy chủ của các Trang Web hoặc thông tin trong các Ứng Dụng trên các hệ thống máy chủ (server) tại Vệt Nam hoặc trên bất kỳ quốc gia nào khác mà chúng tôi, các bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi, hoặc các nhà cung cấp của các bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi có cơ sở, bao gồm Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là dữ liệu cá nhân của bạn có thể được lưu trữ trên các hệ thống máy chủ đặt tại bất kỳ quốc gia nào có địa điểm của Anytime Fitness®. Các địa điểm đặt hệ thống máy chủ của chúng tôi có thể được thay đổi tuỳ từng thời điểm. Thêm vào đó, các bên nhận nhượng quyền của chúng tôi có thể có các trang web riêng biệt tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà họ cung cấp dịch vụ.

Privacy requirements and treatment of personal data varies from country to country. To meet these requirements, we have included certain “Country-Specific Privacy Notices” as part of this Privacy Policy. You may locate the Country-Specific Privacy Notices on our Territories page.
Anytime Fitness, LLC complies with the EU-U.S. Privacy Shield Framework and the Swiss-U.S. Privacy Shield Framework as set forth by the U.S. Department of Commerce regarding the collection, use, and retention of personal data transferred from the European Union and Switzerland to the United States. Anytime Fitness, LLC has certified to the Department of Commerce that it adheres to the Privacy Shield Principles. If there is any conflict between the terms in this Privacy Policy and the Privacy Shield Principles, the Privacy Shield Principles shall govern. To learn more about the Privacy Shield program, and to view our certification, please visit https://www.privacyshield.gov/

Mỗi quốc gia có quy định khác nhau trong các yêu cầu về quyền riêng tư và việc xử lý dữ liệu cá nhân. Để đáp ứng được các yêu cầu này, chúng tôi đã đưa vào một số “Thông Báo về Quyền Riêng Tư cho Quốc Gia Cụ Thể” như một phần của Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Bạn có thể tìm thấy Các Thông Báo về Quyền Riêng Tư cho Quốc Gia Cụ Thể trên trang Các Vùng Lãnh Thổ của chúng tôi.
Anytime Fitness, LLC tuân thủ với Khung Pháp Lý về Bảo Vệ Quyền Riêng Tư Châu Âu-Hoa Kỳ (EU-U.S. Privacy Shield Framework) và Khung Pháp Lý về Bảo Vệ Quyền Riêng Tư Thuỵ Sĩ-Hoa Kỳ (Swiss-U.S. Privacy Shield Framework) như được quy định bởi Bộ Thương Mại Hoa Kỳ về việc thu thập, sử dụng và lưu giữ dữ liệu cá nhân được chuyển từ Liên Minh Châu Âu và Thuỵ Sĩ vào Hoa Kỳ. Anytime Fitness, LLC đã chứng nhận với Bộ Thương Mại Hoa Kỳ rằng Anytime Fitness, LLC tuân thủ với các Nguyên Tắc Bảo Vệ Quyền Riêng Tư (Privacy Shield Principles). Nếu có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa các điều khoản trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này và các Nguyên Tắc Bảo Vệ Quyền Riêng Tư, các Nguyên Tắc Bảo Vệ Quyền Riêng Tư sẽ được áp dụng. Để tìm hiểu thêm về chương trình Bảo vệ Quyền Riêng Tư, và để xem chứng nhận của chúng tôi, vui lòng truy cập https://www.privacyshield.gov/

Consent
Chấp thuận

BY CLICKING “I ACCEPT” OR SUBMITTING YOUR PERSONAL INFORMATION TO US OR PROVIDING YOUR ACCEPTANCE BY OTHER MEANS TO US, YOU ARE CONSENTING TO THE PROCESSING, COLLECTION, USE, DISCLOSURE AND TRANSFER OF YOUR PERSONAL INFORMATION IN THE UNITED STATES OR IN ANY OTHER COUNTRY IN THE WORLD AND TO ALLOW US AND OTHER ENTITIES ASSIGNED BY US TO USE, PROCESS, COLLECT, DISCLOSE AND TRANSFER YOUR PERSONAL INFORMATION AS SET FORTH IN THIS PRIVACY POLICY. IF YOU ARE SUBMITTING PERSONAL INFORMATION OF THIRD PARTIES TO US, YOU WARRANT AND REPRESENT YOU HAVE THEIR CONSENT TO PROVIDE THEIR PERSONAL INFORMATION TO US FOR THE PROCESSING, COLLECTION, DISCLOSURE AND TRANSFER SET OUT UNDER THIS PRIVACY POLICY AND WILL HOLD US AND THE OTHER ENTITIES ASSIGNED BY US HARMLESS FROM AND AGAINST CLAIMS BY SUCH INDIVIDUALS RELATING TO THE PROCESSING AND USE OF SUCH PERSONAL INFORMATION WITHIN THE TERMS OF THIS PRIVACY POLICY.

BẰNG VIỆC NHẤP CHUỘT VÀO “TÔI CHẤP NHẬN” HOẶC GỬI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN CHO CHÚNG TÔI HOẶC CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI CHẤP THUẬN CỦA BẠN DƯỚI CÁC HÌNH THỨC KHÁC, BẠN ĐỒNG Ý VỚI VIỆC XỬ LÝ, THU THẬP, SỬ DỤNG, TIẾT LỘ VÀ CHUYỂN THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN TẠI HOA KỲ HOẶC TẠI BẤT KỲ QUỐC GIA NÀO KHÁC TRÊN THẾ GIỚI VÀ CHO PHÉP CHÚNG TÔI VÀ CÁC CHỦ THỂ KHÁC DO CHÚNG TÔI CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG, XỬ LÝ, THU THẬP, TIẾT LỘ VÀ CHUYỂN THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY. NẾU BẠN GỬI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BÊN THỨ BA CHO CHÚNG TÔI, BẠN CAM ĐOAN VÀ BẢO ĐẢM RẰNG BẠN CÓ SỰ CHẤP THUẬN CỦA HỌ ĐỂ CUNG CẤP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA HỌ CHO CHÚNG TÔI ĐỂ XỬ LÝ, THU THẬP, TIẾT LỘ VÀ CHUYỂN TẢI NHƯ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY VÀ SẼ GIỮ CHO CHÚNG TÔI VÀ CÁC CHỦ THỂ KHÁC DO CHÚNG TÔI CHỈ ĐỊNH KHÔNG BỊ THIỆT HẠI TỪ VÀ ĐỐI VỚI CÁC KHIẾU NẠI BỞI NHỮNG CÁ NHÂN ĐÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XỬ LÝ VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN TRONG PHẠM VI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY.

1. Personal Data We Collect through the Sites and Apps
1. Dữ Liệu Cá Nhân mà Chúng Tôi Thu Thập thông qua các Trang Web và các Ứng Dụng

In general, you can browse the non-password protected portions of our Sites without telling us who you are or revealing any personal data about yourself, except for our limited processing of data via “cookies” as described in Section 3.

Nhìn chung, bạn có thể truy cập các phần không có mật khẩu bảo vệ trên các Trang Web của chúng tôi mà không cần cho chúng tôi biết thông tin về bạn hoặc tiết lộ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn, ngoại trừ việc xử lý có giới hạn dữ liệu thông qua “cookies” như được mô tả tại Phần 3.

We may collect personal data from you on our Sites and Apps or through any other digital or personal communication with you. Data collected by us is voluntarily provided by you and may be integrated with other data you have provided to our franchisees upon signing up for a membership at an Anytime Fitness® club.

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn thông qua các Trang Web và các Ứng Dụng của chúng tôi hoặc thông qua bất kỳ việc giao tiếp dưới hình thức điện tử hoặc trực tiếp nào khác với bạn. Dữ liệu mà chúng tôi thu thập được do bạn tự nguyện cung cấp và có thể được tích hợp với dữ liệu khác mà bạn đã cung cấp cho các bên nhận nhượng quyền của chúng tôi thông qua việc đăng ký thành viên tại một câu lạc bộ Anytime Fitness®.

If you are an Anytime Fitness® member, you may choose to integrate data from your membership account with the Sites and our Apps, but you will have the opportunity to opt-in to that integration of data across different platforms. Our Sites and the Apps may also collect general data about your technology interface or preferences (such as the type of browser used or the files requested). Some of the data described below is mandatory for the performance of certain services, and if not entered, you may not be able to utilize or participate in some of our online services or features.

Nếu bạn là một thành viên của Anytime Fitness®, bạn có thể chọn tích hợp dữ liệu từ tài khoản thành viên của bạn với các Trang Web và các Ứng Dụng của chúng tôi, nhưng bạn sẽ có cơ hội để lựa chọn việc tích hợp dữ liệu như vậy thông qua nhiều nền tảng khác nhau. Các Trang Web và các Ứng Dụng của chúng tôi cũng có thể thu thập các dữ liệu chung về giao diện công nghệ hoặc cài đặt ưa thích của bạn (như loại trình duyệt được sử dụng hoặc các tập tin được yêu cầu). Một số dữ liệu được mô tả dưới đây là bắt buộc để thực hiện các dịch vụ mà nếu không nhập các dữ liệu này, bạn sẽ không thể sử dụng hay tham gia vào một số các dịch vụ hoặc chức năng trực tuyến của chúng tôi.

The data we may collect through your use of the Sites may include, but is not limited to:

Dữ liệu mà chúng tôi có thể thu thập khi bạn sử dụng các Trang Web có thể bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Where the account registration feature is available, your contact data to create an Anytime Fitness® account, such as your first name, last name, phone number, and email address;

  Khi có chức năng đăng ký tài khoản, dữ liệu thông tin liên lạc của bạn để tạo tài khoản Anytime Fitness®, như là họ, tên, số điện thoại, và địa chỉ thư điện tử của bạn;

 • Where the account registration feature is available, your profile username and password to enter the password-protected portion of the Sites;

  Khi có chức năng đăng ký tài khoản, tên người dùng và mật khẩu để truy cập vào phần có mật khẩu bảo vệ của các Trang Web;

 • Your transaction history relating to the use of our clubs, purchase of certain products or other data you wish to share with us and integrate with the Sites;

  Lịch sử giao dịch của bạn liên quan đến việc sử dụng các câu lạc bộ của chúng tôi, việc mua các sản phẩm hoặc dữ liệu khác mà bạn muốn chia sẻ với chúng tôi và tích hợp với các Trang Web;

 • If integration with your membership is available to you, membership-related data, such as your home address, Anytime Fitness® location, key FOB number, and membership number;

  Nếu bạn có thể tích hợp với gói thành viên của bạn, các dữ liệu liên quan đến thành viên, như là địa chỉ nhà, địa điểm của Anytime Fitness®, số thiết bị FOB, và số thành viên;

 • Fitness-related data provided in the membership process, such as your height, weight, general fitness-related goals or other data helpful to achieving your fitness goal;

  Các dữ liệu liên quan đến thể hình được cung cấp trong quá trình làm thành viên của bạn, như là chiều cao, cân nặng, các mục tiêu về thể hình hoặc dữ liệu khác có ích để đạt được mục tiêu về thể hình của bạn;

 • Data regarding training sessions, classes, or other data regarding your utilization of services at the club-level;

  Dữ liệu liên quan đến các khóa, các lớp tập luyện hoặc dữ liệu khác liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của bạn tại mức độ của câu lạc bộ;

 • Where the account registration feature is available, correspondence with your personal training or Anytime Fitness® club regarding your activity;

  Khi có chức năng đăng ký tài khoản, thông tin trao đổi với câu lạc bộ huấn luyện cá nhân hoặc câu lạc bộ Anytime Fitness® liên quan đến hoạt động của bạn;

 • Data provided by you when you participate in a survey or communication to you regarding your use of the Sites, or utilizing Anytime Fitness® services;

  Dữ liệu do bạn cung cấp khi bạn tham gia vào cuộc khảo sát hoặc thông qua cuộc liên lạc với bạn liên quan đến việc sử dụng các Trang Web hoặc sử dụng các dịch vụ của Anytime Fitness®;

 • Data provided by you to participate in advertising contests or sweepstakes;

  Dữ liệu do bạn cung cấp khi tham gia vào các đợt rút thăm trúng thưởng hoặc các cuộc thi có tính chất quảng bá;

 • Various account data related to your Anytime Fitness® membership to allow you to update credit card, bank account, other payment data, or any other data regarding your profile;

  Các dữ liệu tài khoản liên quan đến gói thành viên Anytime Fitness® của bạn để cho phép bạn cập nhật thông tin thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, dữ liệu thanh toán khác, hoặc bất kỳ dữ liệu nào khác liên quan đến hồ sơ của bạn;

 • If you are a prospective franchisee, we may collect detailed data such as your first name, last name, email address, phone number, address, and general financial data such as liquidity and assets, to evaluate your qualifications for an Anytime Fitness® franchise;

  Nếu bạn là một bên nhận nhượng quyền có tiềm năng, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu chi tiết như là họ, tên, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, địa chỉ, và dữ liệu tài chính khái quát như là khả năng thanh toán và tài sản của bạn, để đánh giá việc bạn đáp ứng điều kiện đối với việc nhận nhượng quyền của Anytime Fitness®;

 • If we offer alternative sign ins, we may collect certain sign on information you have provided to third parties, such as Facebook or Twitter, when you sign on to use our Sites or Apps through these third parties;

  Nếu chúng tôi cung cấp các phương thức đăng nhập thay thế, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin đăng nhập mà bạn đã cung cấp cho các bên thứ ba, như là Facebook hoặc Twitter, khi bạn đăng nhập thông qua các bên thứ ba này để sử dụng các Trang Web hoặc các Ứng Dụng của chúng tôi;

 • Computer data or files, obtained via so-called “cookies,” which may be sent by your web browser and stored on an individual computer to allow our server to “recognize” you through the navigation of the Sites and for us to credit your account for various online transactions;

  Các dữ liệu hoặc tập tin máy tính, thu thập được từ “cookies”, có thể được gửi từ hệ thống trình duyệt của bạn và được lưu trữ trên một máy tính cá nhân để cho phép hệ thống của chúng tôi “nhận diện” bạn thông qua việc điều hướng của các Trang Web và cho chúng tôi ghi có vào tài khoản của bạn khi có các giao dịch trực tuyến;

 • Computer data files, obtained via so-called “web beacons” that are collected from emails or links on third-party sites that allow our server to evaluate the popularity of those links or the information contained in emails or on third-party sites; and

  Các tập tin máy tính, có được từ “web beacons” mà có thể được thu thập từ các thư điện tử hoặc đường dẫn tại các trang web của bên thứ ba, cho phép hệ thống của chúng tôi đánh giá mức độ phổ biến của các đường dẫn đó hoặc thông tin chứa trong các thư điện tử hoặc trên các trang web của bên thứ ba; và

 • Your IP address to measure our website traffic and to help provide a more personalized experience.

  Địa chỉ IP của bạn để tính toán số lượt truy cập vào trang web của chúng tôi và để giúp chúng tôi cung cấp cá nhân hóa trải nghiệm cho bạn tốt hơn.

To fully utilize the products and services available through our Apps, you may choose to download separate applications, and may opt to have the data entered into those applications automatically integrate with the Anytime Fitness® App. We may also integrate the Apps with other applications or platforms, or additional applications that are useful to integrate your fitness goals and activity. If you choose to integrate data collected by a separate application or entity, once integrated with the Apps, we will also have access to and the right to use, collect, process, disclose and transfer the data provided to your Anytime Fitness® profile. Any of these third party applications will have their own privacy policies and terms regarding the collection, use and maintenance of data entered through that third party application.

Để sử dụng các sản phẩm và dịch vụ có sẵn một cách toàn diện nhất thông qua các Ứng Dụng của chúng tôi, bạn có thể lựa chọn việc tải về các ứng dụng riêng lẻ, và có thể chọn để tích hợp một cách tự động dữ liệu đã được nhập vào các ứng dụng đó vào Ứng Dụng Anytime Fitness®. Chúng tôi cũng có thể tích hợp các Ứng Dụng với các ứng dụng hoặc nền tảng khác, hoặc các ứng dụng bổ sung hữu dụng trong việc tích hợp hoạt động và các mục tiêu về hình thể của bạn. Nếu bạn lựa chọn việc tích hợp dữ liệu do một đối tượng hoặc ứng dụng riêng lẻ thu thập, ngay khi được tích hợp vào các Ứng Dụng, chúng tôi cũng sẽ có quyền truy cập và sử dụng, thu thập, xử lý, tiết lộ và chuyển dữ liệu đã được cung cấp cho hồ sơ Anytime Fitness® của bạn. Bất kỳ các ứng dụng nào của các bên thứ ba cũng sẽ có các điều khoản và chính sách riêng tư riêng của các ứng dụng đó liên quan đến việc thu thập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đã được nhập vào thông qua ứng dụng của bên thứ ba đó.

The data we may collect through your use of the Apps may depend on the version of the Apps or the country you are in, but this data may include, but is not limited to:

Dữ liệu mà chúng tôi thu thập thông qua việc sử dụng các Ứng Dụng của bạn có thể phụ thuộc vào phiên bản của các Ứng Dụng hoặc quốc gia mà bạn sống, nhưng dữ liệu này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Data to register for your App account, such as first name, last name, email address and other Anytime Fitness® membership data, as well as a username and password to access the App;

  Dữ liệu để đăng ký tài khoản trên Ứng Dụng của bạn, như là họ, tên, địa chỉ thư điện tử và dữ liệu thành viên Anytime Fitness® khác, cũng như tên người dùng và mật khẩu để truy cập vào Ứng Dụng;

 • Your activity history regarding your use of the Apps, such as your visits to clubs, participation in training activities, classes or utilization of other Anytime Fitness® products or services;

  Lịch sử hoạt động của bạn thông qua việc sử dụng các Ứng Dụng, như là số lần đến các câu lạc bộ, việc tham gia vào các hoạt động tập luyện, các lớp học hoặc việc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ khác của Anytime Fitness®;

 • Membership-related data, such as your home address, Anytime Fitness® location, key FOB number, and membership number;

  Dữ liệu liên quan đến gói thành viên, như là địa chỉ nhà, địa điểm Anytime Fitness®, số thiết bị FOB, và số thành viên;

 • Fitness-related data provided in the membership process, such as your height, weight, general fitness-related goals, fitness-related habits or other data helpful to achieving your fitness goals;

  Các dữ liệu liên quan đến thể hình được cung cấp trong quá trình làm thành viên của bạn, như là chiều cao, cân nặng, khái quát các mục tiêu về thể hình, các thói quen liên quan đến thể hình hoặc dữ liệu khác có ích để đạt được mục tiêu về thể hình của bạn;

 • Certain location or geolocation data pulled directly from your mobile device, your wireless carrier or certain third party providers, to allow tracking of your activity. This collection and tracking may occur even when the Apps or other related applications are not actively open and running;

  Các địa điểm hoặc dữ liệu địa lý được thu thập từ thiết bị di động, nhà cung cấp mạng không dây hoặc các bên thứ ba cung cấp dịch vụ, để theo dõi hoạt động của bạn. Việc thu thập và theo dõi này có thể diễn ra ngay cả khi các Ứng Dụng hoặc các ứng dụng khác có liên quan không được mở và hoạt động;

 • Data regarding personal training sessions and communication with your personal trainer or other Anytime Fitness® staff;

  Dữ liệu liên quan đến các khóa tập luyện cá nhân và trao đổi với huấn luyện viên cá nhân của bạn hoặc nhân viên của Anytime Fitness®;

 • Records of copies of your correspondence, if you contact us;

  Các bản lưu trữ của các cuộc trao đổi của bạn, nếu bạn liên hệ với chúng tôi;

 • Data provided by you when you participate in a survey or communication to you regarding your use of the Apps, or utilizing Anytime Fitness® services;

  Dữ liệu do bạn cung cấp khi bạn tham gia vào cuộc khảo sát hoặc thông qua cuộc liên lạc với bạn liên quan đến việc sử dụng các Ứng Dụng hoặc sử dụng các dịch vụ của Anytime Fitness®;

 • Various account data related to your Anytime Fitness® membership to allow you to update credit card, bank account, other payment data, or any other data regarding your profile;

  Các dữ liệu tài khoản liên quan đến gói thành viên Anytime Fitness® của bạn để cho phép bạn cập nhật thông tin thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, dữ liệu thanh toán khác, hoặc bất kỳ dữ liệu nào khác liên quan đến hồ sơ của bạn;

 • If we offer alternative sign ins, we may collect certain sign on information you have provided to third parties, such as Facebook or Twitter, when you sign on to use our Apps through these third parties; and

  Nếu chúng tôi cung cấp các phương thức đăng nhập thay thế, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin đăng nhập mà bạn đã cung cấp cho các bên thứ ba, như là Facebook hoặc Twitter, khi bạn đăng nhập thông qua các bên thứ ba này để sử dụng các Ứng Dụng của chúng tôi; và

 • Computer data or files, obtained via so-called “cookies,” which may be sent by your mobile device to allow our server to “recognize” you through the navigation of the Apps and for us to link your activity on the Apps with your membership.

  Các dữ liệu hoặc tập tin máy tính, thu thập được từ “cookies”, có thể được thiết bị di động của bạn gửi đi để cho phép hệ thống của chúng tôi “nhận diện” bạn thông qua việc điều hướng của các Ứng Dụng và cho chúng tôi kết nối hoạt động của bạn trên các Ứng Dụng với gói thành viên của bạn.

Data obtained from your Social Media Accounts
Dữ liệu được thu thập từ các Tài Khoản Mạng Xã Hội của bạn

You may choose to log into your Anytime Fitness® account on the Sites or through our Apps via certain social media networking services, such as Facebook and Twitter (“Social Media Accounts”). By integrating these Social Media Accounts into your account, we are able to offer you more personalized services, but may also collect certain personal data provided in your Social Media Accounts, such as your profile data, email address, profile picture and friend list. If you do not want us to have access to this data, do not utilize the Social Media Account sign-in feature.

Bạn có thể chọn để đăng nhập vào tài khoản Anytime Fitness® của mình trên các Trang Web hoặc thông qua các Ứng Dụng của chúng tôi thông qua các dịch vụ mạng xã hội, như là Facebook và Twitter (các “Tài Khoản Mạng Xã Hội”). Bằng việc tích hợp các Tài Khoản Mạng Xã Hội này vào tài khoản của bạn, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ được cá nhân hóa hơn, nhưng chúng tôi cũng có thể thu thập một số dữ liệu cá nhân được cung cấp trong các Tài Khoản Mạng Xã Hội của bạn, như là dữ liệu hồ sơ, địa chỉ thư điện tử, ảnh đại diện và danh sách bạn bè của bạn. Nếu bạn không muốn chúng tôi có quyền truy cập vào dữ liệu này, vui lòng không sử dụng chức năng đăng nhập bằng Tài Khoản Mạng Xã Hội.

Children Under the Age of 18
Trẻ Em Dưới 18 Tuổi

Our Sites and Apps are not designed for children and we do not knowingly collect data from any person under the age of 18. If you are under the age of 18, please do not access or submit any personal data to us through the Sites or any Apps. If we learn we have collected or received personal data from a child under 18, we will delete that data.

Các các Trang Web và các Ứng Dụng của chúng tôi không được thiết kế để trẻ em có thể sử dụng và chúng tôi không có chủ ý thu thâp thông tin từ bất kỳ người nào dưới 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng không truy cập hoặc gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho chúng tôi thông qua các Trang Web hoặc các Ứng Dụng. Nếu chúng tôi biết được rằng chúng tôi đã thu thập hoặc nhận được dữ liệu cá nhân từ trẻ em dưới 18 tuổi, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu đó.

2. How We Use and Share Your Personal Data and Legal Bases
2. Cách Thức Chúng Tôi Sử Dụng và Chia Sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn và các Cơ Sở Pháp Lý

We will use your personal data to provide the services we offer on the Sites and through our Apps, including:

Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp trên các Trang Web và thông qua các Ứng Dụng của chúng tôi:

 • Processing and updating your membership data, including personal data you provide, credit card data or other electronic payment processing;

  Xử lý và cập nhật dữ liệu thành viên của bạn, bao gồm dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp, dữ liệu thẻ tín dụng hoặc quy trình thanh toán điện tử khác;

 • Processing your billing data, which may be contracted to our third party payment processing vendor;

  Xử lý dữ liệu hóa đơn của bạn, việc xử lý này có thể được giao thầu cho bên thứ ba cung cấp dịch vụ xử lý thanh toán của chúng tôi;

 • Contacting you regarding services you have engaged in or with, including personal training or collection efforts;

  Liên lạc với bạn liên quan đến các dịch vụ mà bạn đã thuê hoặc tiến hành, bao gồm huấn luyên cá nhân hoặc các nỗ lực thu hồi nợ;

 • Providing you with data regarding club locations nearest to you or certain data regarding your club;

  Cung cấp cho bạn dữ liệu liên quan đến các địa điểm có câu lạc bộ gần bạn hoặc các dữ liệu liên quan đến câu lạc bộ của bạn;

 • Conducting marketing and research, through direct surveys to you, but also through our or our franchisees’ communication with you;

  Thực hiện việc tiếp thị và nghiên cứu, thông qua các cuộc khảo sát trực tiếp với bạn và thông qua các thông tin liên lạc giữa chúng tôi hoặc bên nhận nhượng quyền của chúng tôi với bạn;

 • Providing you with information you have requested from us, our franchisees or trainers you have engaged with;

  Cung cấp cho bạn thông tin mà bạn yêu cầu từ chúng tôi, các bên nhận nhượng quyền của chúng tôi hoặc các huấn luyện viên cá nhân mà bạn đã thuê;

 • Developing and displaying content and advertising tailored to your interests and preferences;

  Phát triển và hiển thị nội dung và quảng cáo được chọn lọc theo mối quan tâm và sở thích của bạn;

 • Processing your franchise application and contacting you regarding franchise opportunities;

  Xử lý hồ sơ nhượng quyền của bạn và liên hệ với bạn về các cơ hội nhượng quyền;

 • Conducting contests and sweepstakes;

  Thực hiện các cuộc thi và các đợt rút thăm trúng thưởng;

 • Sending you electronic communications you have requested, such as text messages, push notifications, notifications through our Apps or through your mobile device;

  Gửi cho bạn các thông tin dưới hình thức điện tử mà bạn đã yêu cầu, ví dụ như các tin nhắn điện thoại, thông báo đẩy (push notification), thông báo thông qua các Ứng Dụng của chúng tôi hoặc thông qua thiết bị di động của bạn;

 • Providing you with updates and content based on your geo-location data you have provided to us;

  Cung cấp cho bạn các cập nhật và nội dung dựa trên dữ liệu về định vị địa lý mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi;

 • Providing assistance with your fitness goals, such as encouragement on workouts, training schedules, recommended dietary changes, and other data to help you reach your fitness goals; and

  Hỗ trợ bạn với các mục tiêu về thể hình, ví dụ như khuyến khích việc tập thể dụng, lịch biểu tập luyện, các thay đổi đối với chế độ ăn uống được khuyến nghị, và dữ liệu khác để giúp bạn đạt được các mục tiêu về thể hình; và

 • Contact you regarding updates to the Sites, Apps, or provide administrative notices to you.

  Liên lạc với bạn về các cập nhật đối với các Trang Web, các Ứng Dụng hoặc cung cấp cho bạn các thông báo quản trị.

We strive to offer you an integrated, comprehensive way to manage your lifestyle, fitness goals and activity. In order to operate the Sites and Apps as one seamless experience, however, we must share your personal data with our parent company, subsidiaries, and affiliates to provide you with the integrated services offered through the Sites and Apps. We may also share such data with our franchisees, or other business partners with whom we collaborate or work with to provide specific services to you or if we think the products or services they offer would be of interest to you. We may provide user data to third-party service providers or vendors for purposes of, including without limitation, initiating direct marketing programs on our behalf, data tracking, maintenance or development of our Sites or Apps, development of online products and services, customer service or new product development, or other contracted promotional opportunities provided to our users. We, as well as our franchisees, vendors, or other business partners may use this data for marketing and solicitation purposes.

Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp cho bạn một phương thức được tích hợp và toàn diện để quản lý lối sống, các mục tiêu hình thể và hoạt động của bạn. Tuy nhiên, để mang đến cho bạn trải nghiệm trơn tru khi sử dụng các Trang Web và các Ứng Dụng, chúng tôi phải chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với công ty mẹ, các công ty con và các bên liên kết của chúng tôi để cung cấp cho bạn các dịch vụ được tích hợp trên các Trang Web và các Ứng Dụng. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu đó với các bên nhận nhượng quyền, hoặc các đối tác kinh doanh khác mà chúng tôi hợp tác hoặc làm việc hung để cung cấp các dịch vụ cho bạn hoặc nếu chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm đến các sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ cung cấp. Chúng tôi có thể cung cấp dữ liệu người dùng cho các bên thứ ba cung cấp dịch vụ hoặc các nhà cung cấp vì mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn, thay mặt chúng tôi tiến hành các chương trình tiếp thị trực tiếp, theo dõi dữ liệu, bảo trì hoặc phát triển các Trang Web hoặc các Ứng Dụng của chúng tôi, phát triển các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến, dịch vụ chăm sóc khác hàng hoặc phát triển sản phẩm mới, hoặc các cơ hội khuyến mãi theo hợp đồng được cung cấp cho người dùng của chúng tôi. Chúng tôi, cũng như các bên nhận nhượng quyền, các nhà cung cấp hoặc các đối tác kinh doanh khác của chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu này cho các mục đích tiếp thị và chào mời khách hàng.

Your fitness club visit data (for all Anytime Fitness® clubs that you visit), App data, and personal data may be made available to those clubs’ franchisees, management and employees, or other contracted service providers whom you have engaged to provide services to you. Each of those parties is obligated to maintain the confidentiality of your personal data, and is permitted to access and use your personal data solely for the purpose of providing or enhancing services you use through the Anytime Fitness® club system or Apps. Additionally, you may choose to share personal data from the Sites or Apps with personal trainers or other Anytime Fitness® members to assist you in evaluating your activities and goals.

Dữ liệu về việc ghé đến câu lạc bộ tập luyện của bạn (cho tất cả các câu lạc bộ của Anytime Fitness® mà bạn ghé đến), dữ liệu Ứng Dụng, và dữ liệu cá nhân có thể được cung cấp cho các bên nhận nhượng quyền, ban điều hành và các nhân viên của các câu lạc bộ đó, hoặc các bên cung cấp dịch vụ được thuê khác mà bạn đã thuê để cung cấp dịch vụ cho bạn. Mỗi bên trong số các bên này đều có nghĩa vụ bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn, và được phép truy cập và sử dụng thông tin của bạn cho mục đích duy nhất là cung cấp hoặc nâng cao dịch vụ mà bạn sử dụng thông qua hệ thống câu lạc bộ của Anytime Fitness® hoặc các Ứng Dụng. Thêm vào đó, bạn có thể chọn việc chia sẻ dữ liệu cá nhân từ các Trang Web hoặc các Ứng Dụng với huấn luyện viên cá nhân của bạn hoặc các thành viên khác của Anytime Fitness® để hỗ trợ bạn trong việc đánh giá các hoạt động và mục tiêu của mình.

While we try to be selective in working with third parties, we are not responsible for their use of your personal data. Where payments are involved, we must release your credit card data to credit card authorization service providers and associated banks to process your payment for purchases, returns or refunds. We may transfer to our online service providers personal data you provide to us so that these parties may store and process your personal data to provide their services to us.‎

Mặc dù chúng tôi luôn cẩn trọng khi làm việc với các bên thứ ba, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với việc họ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Khi có các lệnh liên quan đến thanh toán, chúng tôi phải tiết lộ dữ liệu thẻ tín dụng của bạn cho các bên cung cấp dịch vụ được cấp phép xử lý thẻ tín dụng và các ngân hàng có liên kết để xử lý việc thanh toán của bạn cho các đơn hàng mua, hoàn trả hoặc hoàn lại. Chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi đến các bên cung cấp dịch vụ trực tuyến để những bên này có thể lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và theo đó cung cấp dịch vụ của họ cho chúng tôi.

We may share aggregate data with vendors, potential advertisers, business partners, or other third parties. Aggregate data does not include personal data.

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu tổng hợp với các nhà cung cấp, các bên quảng cáo tiềm năng, các đối tác kinh doanh hoặc các bên thứ ba khác. Dữ liệu tổng hợp không bao gồm dữ liệu cá nhân.

Except as described in this section, we will not give or sell your personal data to any other party.

Trừ khi được quy định trong phần này, chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc bán dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ bên nào khác.

Additional Disclosures.
Các Tiết Lộ Bổ Sung.

We may also disclose personal data in any of the following circumstances: (1) in response to a subpoena, search warrant, court order, or other legal process or request, or as may otherwise be required by applicable law or regulation; (2) to protect and defend our rights or property or those of its franchisees, suppliers, related entities, affiliates, business partners, or others; or (3) as we, in our sole discretion, believe is appropriate under exigent circumstances in response to a perceived threat to the personal safety, property, or rights of any other person or organization.

Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân trong bất kỳ các trường hợp nào sau đây: (1) phản hồi đối với giấy triệu tập ra tòa, lệnh khám xét, lệnh tòa án, hoặc yêu cầu hoặc quy trình pháp lý khác, hoặc có thể được quy định hoặc pháp luật áp dụng yêu cầu khác; (2) để bảo vệ và bào chữa cho các quyền hoặc tài sản của chúng tôi hoặc của các bên nhận nhượng quyền, các nhà cung cấp, các đối tượng có liên quan, các đơn vị liên kết, các đối tác kinh doanh, hoặc các đối tượng khác; hoặc (3) nếu chúng tôi, theo quyết định của chúng tôi tin rằng việc tiết lộ dữ liệu cá nhân là phù hợp trong các trường hợp phản ứng đối với các mối đe dọa mà chúng tôi nhận thấy đối với an toàn cá nhân, tài sản, hoặc các quyền của bất kỳ người hay tổ chức nào.

In addition, since member data on our Sites and in our Apps is a business asset, in the event we are reorganized or sold to or merged with another company, we may sell, assign, or transfer your personal data to a purchaser of all or substantially all of our business assets, or to an affiliate, as applicable.

Thêm vào đó, vì lý do dữ liệu thành viên trên các Trang Web của chúng tôi và trong các Ứng Dụng là tài sản doanh nghiệp, trong trường hợp chúng tôi tái cấu trúc hoặc được bán hoặc được sáp nhập với một công ty khác, chúng tôi có thể bán, chuyển giao, hoặc chuyển nhượng dữ liệu cá nhân của bạn cho một bên mua toàn bộ hoặc phần lớn các tài sản doanh nghiệp của chúng tôi, hoặc cho một công ty liên kết, tùy trường hợp áp dụng.

We rely on the following legal grounds for the processing of personal data:

Chúng tôi dựa vào các cơ sở pháp lý dưới đây khi xử lý dữ liệu cá nhân:

General personal data.
Dữ liệu cá nhân thông thường.

 • Performance of the contract with you pursuant to Art. 6 (1) lit. b GDPR;

  Thực hiện hợp đồng với bạn theo Điều 6 (1) mục b của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR);

 • legitimate interests of Anytime Fitness, LLC, our affiliates or other third parties (such as existing or potential franchisees, business partners, suppliers, customers, end-customers, governmental bodies, or courts) pursuant to Art. 6 (1) lit. f GDPR (more information on the balancing test is available upon request);

  lợi ích hợp pháp của Anytime Fitness, LLC, các bên liên kết của chúng tôi hoặc các bên thứ ba khác (như là các bên nhận nhượng quyền tiềm năng hoặc hiện hữu, các đối tác kinh doanh, các nhà cung cấp, các khách hàng, các khách hàng cuối, các cơ quan chính phủ, hoặc các tòa án) theo Điều 6(1) mục f của GDPR (nhiều thông tin về việc đánh giá đối trọng có sẵn khi được yêu cầu);

 • consent pursuant to Art. 6 (1) lit. a GDPR, if provided by you for certain purposes and permitted under local data protection law, e.g. pictures of events, surveys;

  chấp thuận theo Điều 6(1) mục a của GDPR, nếu được bạn cung cấp cho một số mục đích nhất định và được pháp luật bảo vệ dữ liệu tại địa phương cho phép, ví dụ hình ảnh của các sự kiện, các bài khảo sát;

 • compliance with legal obligations pursuant to Art. 6 (1) lit. c GDPR, in particular in the area of data protection law, tax law, and corporate compliance laws; and

  việc tuân thủ với các nghĩa vụ pháp lý theo Điều 6(1) mục c của GDPR, cụ thể trong lĩnh vực luật bảo vệ dữ liệu, luật thuế và các luật tuân thủ của doanh nghiệp; và

 • protection of the vital interests of you or of another individual pursuant to Art. 6 (1) lit. d GDPR.

  việc bảo bệ các lợi ích thiết yếu của bạn hoặc của một cá nhân khác theo Điều 6(1) mục d của GDPR.

Sensitive Employee Data.
Dữ Liệu Nhạy Cảm của Người Lao Động

 • Explicit consent pursuant to Art. 9 (2) lit. a GDPR if provided by you for certain purposes and to the extent permitted by EU law or local data protection law;

  Chấp thuận rõ ràng theo Điều 9(2) mục a của GDPR nếu được bạn cung cấp cho các mục đích nhất định và trong phạm vi được pháp luật Liên minh châu Âu (EU) hoặc pháp luật bảo vệ dữ liệu tại địa phương cho phép;

 • carrying out the obligations and exercising the specific rights of Anytime Fitness, LLC, or you in the field of local data protection law pursuant to Art. 9 (2) lit. b GDPR;

  thực hiện các nghĩa vụ và thực hiện các quyền cụ thể của Anytime Fitness, LLC hoặc của bạn trong lĩnh vực pháp luật bảo vệ dữ liệu tại địa phương theo Điều 9(2) mục b của GDPR;

 • protection of the vital interests of you or of another individual where you are physically or legally incapable of giving consent pursuant to Art. 9 (2) lit. c GDPR;

  bảo vệ các lợi ích thiết yếu của bạn hoặc của một cá nhân khác khi bạn không có khả năng về thể chất hoặc theo quy định pháp luật để đưa ra chấp thuận theo Điều 9(2) mục c của GDPR;

 • public data as made public manifestly by you pursuant to Art. 9 (2) lit. e GDPR; and

  dữ liệu đại chúng như được bạn công bố rõ ràng theo Điều 9(2) mục e của GDPR; và

 • establishing, exercising, or defending legal claims pursuant to Art. 9 (2) lit. f GDPR.

  thiết lập, thực hiện hoặc bào chữa cho các khiếu nại pháp lý theo Điều 9(2) mục f của GDPR.

3. Our Use of “Cookies” on the Sites and Apps
3. Việc Chúng Tôi Sử Dụng “Cookies” trên các Trang Web và các Ứng Dụng

A “cookie” is a small data file stored on your web browser or on your mobile device that allows us to recognize your computer or mobile device when you visit the Sites or Apps by associating identification numbers with other user data you have provided us. Some cookies will remain on the hard drive of your computer or mobile device for the duration of your browser or user session, while others will remain until deleted by you. You may also be able to configure your computer or mobile device to limit the collection of these “cookies,” but that limitation may also limit our ability to provide all the services or functionality of the Sites or Apps. Some third party service providers may use “flash cookies,” which are saved on your computer, but cannot be rejected, disabled, turned off, opted out of, or deleted in the same way as regular cookies. To learn how to manage your flash cookie settings, visit the Flash player settings page on Adobe’s website.

“Cookie” là một tập tin dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên trình duyệt web của bạn hoặc thiết bị di động của bạn, tập tin này cho phép chúng tôi nhận diện máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập các Trang Web hoặc các Ứng Dụng bằng cách liên kết các số định danh với dữ liệu người dùng khác mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Một số cookies sẽ được lưu trữ trên ổ cứng của máy tính hoặc thiết bị di động của bạn trong suốt phiên trình duyệt hoặc sử dụng của bạn, trong khi đó, một số cookies khác sẽ được lưu trữ cho đến khi được bạn xóa bỏ. Bạn cũng có thể thiết lập cấu hình cho máy tính hoặc thiết bị di động của mình để hạn chế việc thu thập của những “cookies” này, nhưng việc hạn chế đó cũng có thể làm hạn chế khả năng của chúng tôi trong việc cung cấp tất cả các dịch vụ hoặc tính năng của các Trang Web hoặc các Ứng Dụng. Một số các bên thứ ba cung cấp dịch vụ có thể sử dụng “flash cookies” được lưu trên máy tính của bạn, nhưng không thể bị loại bỏ, vô hiệu hóa, tắt, từ chối, hoặc xóa như có cookies thông thường. Để biết thêm thông tin về cách quản lý các cài đặt cho flash cookies, vui lòng truy cập trang cài đặt Flash player trên trang web của Adobe.

In collecting and maintaining cookie-based data or other data collected directly from your mobile device, such as your geolocation, we are able to:

Để thu thập và duy trì các dữ liệu trên nền tảng cookie hoặc dữ liệu khác được thu thập trực tiếp từ thiết bị di động của bạn, ví dụ như định vị địa lý của bạn, chúng tôi có thể:

 • Provide you with access to your user preferences, and sign-in on approved devices;

  Cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các mục ưa thích của người dùng, và đăng nhập trên các thiết bị đã được chấp thuận;

 • Provide the basic functionality of the Apps, such as displaying your live location and movement;

  Cung cấp chức năng cơ bản của các Ứng Dụng, như là hiển thị địa điểm trực tiếp hoặc chuyển động của bạn;

 • Installing and monitoring elements of the Apps for security purposes;

  Cài đặt và giám sát các yếu tố của các Ứng Dụng nhằm mục đích an toàn;

 • Help diagnose problems with the Sites or Apps, administer and improve the Sites or Apps, and measure the use of the Sites or Apps;

  Giúp chẩn đoán các vấn đề với các Trang Web hoặc các Ứng Dụng, quản trị và cải thiện các Trang Web hoặc các Ứng Dụng, và tính toán việc sử dụng các Trang Web hoặc các Ứng Dụng;

 • Identify your internet provider, page views and other data regarding utilization of the Sites;

  Nhận diện nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn, số lượt truy cập vào trang, và dữ liệu khác liên quan đến việc sử dụng các Trang Web;

 • Gather other web analytics data related to your and other users’ use and navigation of the Sites and Apps;

  Tập hợp dữ liệu phân tích khác trên trang web liên quan đến việc sử dụng và điều hướng của bạn và của những người dùng khác trên các Trang Web và các Ứng Dụng;

 • Provide you with relevant content, including advertisements and other offers from third parties;

  Cung cấp cho bạn nội dung có liên quan, bao gồm các quảng cáo và các đề nghị chào hàng khác từ các bên thứ ba;

 • Aggregate cookie data across all users to track overall visitor traffic patterns and provide this aggregated data to vendors, potential advisors, business partners, new agencies, or other parties to identify interests or plan for technical infrastructure requirements;

  Tập hợp dữ liệu cookie từ tất cả các người dùng để theo dõi các biểu đồ lượt truy cập chung và cung cấp dữ liệu được tập hợp này cho các bên bán, các bên tư vấn tiềm năng, các đối tác kinh doanh, các đại lý mới, hoặc các bên khác để xác định các mối quan tâm hoặc kế hoạch cho các yêu cầu về hạ tầng công nghệ;

 • Conduct advertising based on your use of the Sites or Apps, as described below; and

  Thực hiện quảng cáo dựa trên việc sử dụng các Trang Web hoặc các Ứng Dụng của bạn, như được nêu dưới đây; và

 • Otherwise provide improvements and enhancements to the Site.

  Bằng cách khác cung cấp các cải thiện và nâng cao đối với Trang Web.

We may also use third-party vendors, such as Google Analytics, to advertise to our users online. These third-party vendors may display Anytime Fitness® product advertisements on other websites based on your internet usage. More specifically, these vendors use first-party cookies (such as the Google Analytic cookie) and third-party cookies (such as the DoubleClick cookie) together to inform, optimize, and serve ads based on your past visits to the Sites or another site affiliated with Anytime Fitness® products or services. Any data that these third parties collect via cookies is not linked to any personally identifiable data (name, address, email address, or phone number) we collect or you provide on the website. You can opt-out of Google Analytics for Display Advertising by using Google’s Ads Settings.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng các bên thứ ba cung cấp dịch vụ, như là Google Analytics, để quảng cáo đối với những người dùng trực tuyến của chúng tôi. Những bên thứ ba cung cấp dịch vụ này có thể hiển thị các quảng cáo đối với sản phẩm Anytime Fitness® trên các trang web khác dựa trên việc sử dụng internet của bạn. Cụ thể hơn, những bên cung cấp này sử dụng cookies của bên thứ nhất (như là cookie của Google Analytic) cùng với cookies của bên thứ ba (như là cookie của DoubleClick) để thông báo, tối ưu hóa và đưa ra các quảng cáo dựa trên các lượt truy cập vào các Trang Web hoặc một trang web khác có liên kết với các sản phẩm hoặc dịch vụ của Anytime Fitness®. Bất kỳ dữ liệu nào mà các bên thứ ba này thu thập thông qua cookies không được liên kết với bất kỳ dữ liệu nào có thể dùng để định danh cá nhân (tên, địa chỉ, địa chỉ thư điện tử, hoặc số điện thoại) mà chúng tôi thu thập hoặc được bạn cung cấp trên trang web. Bạn có thể hủy đăng ký Google Analytics for Display Advertising bằng việc sử dụng Cài Đặt của Google Ads.

4. Our Relationship with the Websites
4. Mối Quan Hệ của Chúng Tôi với các Trang Web

In addition to the integration with certain mobile applications as described in this Privacy Policy, the Sites and Apps may contain links to other web sites or other mobile applications. Additionally, other web sites may contain links to the Sites. We do not review or monitor the web sites linked to the Sites and are not responsible for the contents or privacy policies related to any other web sites. If you visit one of these other web sites, you may want to review the privacy policy on that web site. Where the Sites contain a link to another web site owned and/or operated by us, such web site use may be subject to different and additional terms of service.

Ngoài việc tích hợp với một số ứng dụng di động như được mô tả trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này, các Trang Web và Ứng Dụng có thể chứa các đường dẫn đến các trang web hoặc ứng dụng di động khác. Thêm vào đó, các trang web khác có thể chứa các đường dẫn đến các Trang Web. Chúng tôi không rà soát hoặc giám soát các trang web dẫn tới các Trang Web và không chịu trách nhiệm về các nội dung hoặc chính sách quyền riêng tư liên quan đến bất kỳ trang web nào khác. Nếu bạn truy cập một hay các trang web này, bạn nên xem chính sách quyền riêng tư trên trang web đó. Trong trường hợp các Trang Web có chứa đường dẫn đến một trang web khác do chúng tôi sở hữu và/hoặc vận hành, trang web đó có thể tuân theo các điều khoản về dịch vụ bổ sung khác.

5. Your Rights
5. Các Quyền của Bạn

If you have declared your consent for any personal data processing activities, you can withdraw this consent at any time with future effect. Such a withdrawal will not affect the lawfulness of the processing prior to the consent withdrawal.

Nếu bạn đã bày tỏ sự chấp thuận của bạn đối với bất kỳ hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân nào, bạn vẫn có thể rút lại sự chấp thuận đó tại bất kỳ thời điểm nào và việc rút lại đó sẽ có hiệu lực trong tương lai. Việc rút lại như vậy sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu trước khi có sự rút lại chấp thuận.

Pursuant to applicable data protection law you may have the right to: request access to your personal data, request rectification of your personal data; request erasure of your personal data, request restriction of processing of your personal data; request data portability, and object to the processing of your personal data. Please note that these aforementioned rights might be limited under the applicable national data protection law.

Theo pháp luật bảo vệ dữ liệu được áp dụng, bạn có thể có quyền để: yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn, yêu cầu việc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn, yêu cầu việc xóa bảo dữ liệu cá nhân của bạn, yêu cầu hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, yêu cầu dữ liệu di động của bạn; và phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Vui lòng lưu ý rằng những quyền được nêu trên đây có thể được giới hạn theo pháp luật bảo vệ dữ liệu trong nước được áp dụng.

For further information on these rights please refer to the Exhibit – Your Rights. You also have the right to lodge a complaint with a data protection supervisory authority. To exercise your rights please contact us as stated in Section 9.

Để biết thêm thông tin chi tiết về những quyền này, vui lòng dẫn chiếu đến Phụ Lục – Các Quyền của Bạn. Bạn cũng có quyền nộp đơn khiếu nại đến một cơ quan có thẩm quyền giám sát việc bảo vệ dữ liệu. Để thực hiện các quyền của mình, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin được nêu tại Mục 9.

Opting Out or Unsubscribing
Chọn không tham gia hoặc Hủy Đăng Ký

You may opt out of certain collections of cookies or other web or mobile device based enhancements, including geolocation data collection, by changing your browser settings or going into your preferences on your mobile device and restricting the transmission of certain data. Your limitation of the collection of this data, however, may disable our ability to provide you with the most relevant products or information regarding the Sites and Apps. Currently, our servers do not respond to browser “do not track” signals. If you would like more information regarding online marketing practices and know your choices about not having this information used by our third party service providers, you may visit www.networkadvertising.org/choices.

Bạn có thể chọn không tham gia đối với một số việc thu thập một số cookies nhất định hoặc các cải tiến trên nền tảng trang web khác hoặc thiết bị di động bao gồm việc thu thập dữ liệu định vị địa lý, bằng cách thay đổi các cài đặt trình duyệt của bạn hoặc vào mục các cài đặt ưa thích trên thiết bị di động của bạn và hạn chế việc truyền tải các dữ liệu nhất định. Tuy nhiên, bạn hạn chế sự thu thập dữ liệu này có thể ngăn chúng tôi cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc thông tin có liên quan đến các Trang Web hoặc Ứng Dụng. Hiện nay, các hệ thống của chúng tôi không phản hồi đối với các tín hiệu “không theo dõi” của trình duyệt. Nếu bạn muốn biết có thêm thông tin liên quan đến các thực tiễn tiếp thị trực tuyến và biết thêm các lựa chọn của bạn về việc không muốn các bên cung cấp thứ ba cung cấp dịch vụ sử dụng thông tin này, bạn có thể truy cập vào địa chỉ www.networkadvertising.org/choices.

To limit the integration of the Sites and Apps with other related applications you may disable the application through your setting preferences on the Apps or delete the applicable application from your mobile device. Deletion of the application may not delete data previously obtained through the related application.

Để giới hạn việc tích hợp các Trang Web và Ứng Dụng với các ứng dụng có liên quan khác, bạn có thể vô hiệu hóa ứng dụng thông qua các cài đặt ưa thích của bạn trên các Ứng Dụng hoặc xóa ứng dụng đó khỏi thiết bị di động của bạn. Việc xóa ứng dụng có thể không làm mất dữ liệu mà trước đó đã thu được thông qua ứng dụng liên quan đó.

To unsubscribe from our emails or other communication from us or a third party, you may follow the “unsubscribe” link at the bottom of the email or sign onto your account and change your email settings. To unsubscribe from text messages or any other mobile messages, you may follow the instructions provided at the time of opt-in or contact us at http://emailsettings.anytimefitness.com/.

Để hủy đăng ký nhận thư điện tử của chúng tôi hoặc các thông tin trao đổi khác từ chúng tôi hoặc một bên thứ ba, bạn có thể theo đường dẫn “hủy đăng ký” ở cuối thư điện tử hoặc đăng nhập vào tài khoản của bạn và thay đổi các cài đặt thư điện tử. Để hủy đăng ký nhận các tin nhắn điện thoại hoặc bất kỳ tin nhắn di động nào khác, bạn có thể làm theo các hướng dẫn được cung cấp tại thời điểm chọn tham gia hoặc liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ http://emailsettings.anytimefitness.com/.

6. Security of Your Personal Data
6. Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn

We take reasonable precautions and have implemented managerial and technical procedures to try to protect the security of data and information, including personal data. However, we cannot guarantee against any loss, misuse, unauthorized disclosure, or alteration or destruction of data or personal data.

Chúng tôi luôn có các biện pháp cẩn trọng hợp lý và đã thực hiện các quy trình quản lý và kỹ thuật để cố gắng bảo vệ dữ liệu và thông tin, bao gồm dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm việc không có bất kỳ tổn thất, sử dụng không đúng cách, tiết lộ trái phép, hoặc thay đổi hoặc tiêu hủy dữ liệu hoặc dữ liệu cá nhân.

7. Retention of Your Personal Data
7. Lưu Giữ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn

We keep your personal data only as long as we need it for the purposes for which it was originally collected (or to which you have subsequently consented) or for other legitimate purposes (such as regulatory compliance), or as permitted by applicable law.

Chúng tôi giữ dữ liệu cá nhân của bạn đủ lâu trong khoảng thời gian mà chúng tôi cần nó cho các mục đích mà ban đầu dữ liệu đó được thu thập (hoặc sau đó đã được bạn chấp thuận) hoặc cho các các mục đích hợp pháp khác (như là tuân thủ quy định), hoặc được pháp luật cho phép.

When we no longer need to use your personal data, we will remove it from our systems and records and/or take steps to properly anonymize it so that you can no longer be identified from it, unless we need to keep your information, including personal data, to comply with legal or regulatory obligations to which we are is subject, e.g. statutory retention periods, or if we need it to preserve evidence within the statutes of limitation, which is usually [three years] but can be up to [thirty years].

Khi chúng tôi không còn cần đến việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ xóa bỏ nó ra khỏi hệ thống và hồ sơ lưu trữ và/hoặc thực hiện các bước cần thiết để ẩn danh dữ liệu để thông tin của bạn không còn được định danh ra từ dữ liệu đó, trừ khi chúng tôi cần giữ thông tin của bạn, bao gồm dữ liệu cá nhân, để tuân thủ với các nghĩa vụ pháp lý hoặc theo quy định mà chúng tôi phải tuân theo, ví dụ khoảng thời gian lưu giữ thông tin theo luật, hoặc nếu chúng tôi cần dữ liệu để bảo vệ chứng cứ trong khoảng thời gian luật định, thường là [ba năm] nhưng cũng có thể lên đến [ba mươi] năm.

8. Changes to our Privacy Policy
8. Các thay đổi đổi với Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi

We reserve the right to modify this Privacy Policy, completely or in part, from time to time through the posting of notices on the Sites, at any time. You should check the Sites frequently for notices to identify modifications of the Privacy Policy that may be of interest to you. However, if there is any change relating to the collection, processing or use of your personal data, we will reach out and notify you in advance.

Chúng tôi có quyền điều chỉnh một phần hoặc toàn bộ Chính Sách Quyền Riêng Tư này tùy từng thời điểm thông qua việc đăng tải các thông báo trên các Trang Web tại bất kỳ điểm nào. Bạn nên kiểm tra các Trang Web một cách định kỳ để nhận được thông báo và biết các điều chỉnh đối với Chính Sách Quyền Riêng Tư mà có thể liên quan đến quyền lợi của bạn. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến việc thu thập, xử lý hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ và thông báo trước đến bạn.

For questions or comments related to this Privacy Policy, please email us at privacy@anytimefitness.com.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc ý kiến nào đối với Chính Sách Quyền Riêng Tư này, vui lòng gửi thư điện tử cho chúng tôi tại địa chỉ privacy@anytimefitness.com.

9. How to Contact Us
9. Cách Thức Liên Hệ với Chúng Tôi

For further information or enquiries regarding your personal data (including to request access to or correction of your personal data or to make a privacy complaint), please contact our Data Protection Officer at:

Để biết thêm thông tin hoặc gửi các thắc mắc liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn (bao gồm yêu cầu quyền truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn hoặc khiếu nại về quyền riêng tư), vui lòng liên hệ với Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu (Data Protection Officer) của chúng tôi tại:

Franchise West to East Pte Ltd
Attention (Người nhận): Data Protection Officer
#09 – 12 Paya Lebar Square
60 Paya Lebar Road
Singapore 409051
privacy@anytimefitness.com

If you have a complaint about how we have collected or handled your personal data, please contact our Data Protection Officer at the mail address set forth above.

Nếu bạn có phàn nàn về cách chúng tôi thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi tại địa chỉ gửi thư nêu trên.

Exhibit – Your Rights
Phụ Lục – Các Quyền của Bạn

1. Right of access
1. Quyền truy cập

You may have the right to obtain from us confirmation as to whether or not personal data concerning you is processed, and, where that is the case, to request access to the personal data. The access information includes – inter alia – the purposes of the processing, the categories of personal data concerned, and the recipients or categories of recipients to whom the personal data have been or will be disclosed. However, this is not an absolute right and the interests of other individuals may restrict your right of access.

Bạn có thể có quyền yêu cầu chúng tôi đưa ra xác nhận về việc dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn có được xử lý hay không, và, nếu có, yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân. Thông tin truy cập bao gồm – không kể những thông tin khác – các mục đích cho việc xử lý, các danh mục dữ liệu cá nhân có liên quan, và những người nhận hoặc danh mục những người nhận mà thông tin đã hoặc sẽ được tiết lộ cho những người đó. Tuy nhiên, đây không phải là quyền tuyệt đối và lợi ích của các cá nhân khác có thể hạn chế quyền truy cập của bạn.

You may have the right to obtain a copy of the personal data undergoing processing. For further copies requested by you, we may charge a reasonable fee based on administrative costs.

Bạn có thể có quyền để nhận một bản sao dữ liệu cá nhân đang được xử lý. Đối với các bản sao mà bạn yêu cầu thêm, chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý dựa trên các chi phí quản trị.

2. Right to rectification
2. Quyền chỉnh sửa

You may have the right to obtain from us the rectification of inaccurate personal data concerning you. Depending on the purposes of the processing, you may have the right to have incomplete personal data completed, including by means of providing a supplementary statement.

Bạn có quyền nhận yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa dữ liệu cá nhân không đúng liên quan đến bạn. Tùy thuộc vào mục đích của việc xử lý, bạn có thể có quyền hoàn thiện các dữ liệu cá nhân còn thiếu, bao gồm cả việc cung cấp một bản kê khai bổ sung.

3. Right to erasure (“right to be forgotten”)
3. Quyền xóa bỏ (“quyền được lãng quên”)

Under certain circumstances, you may have the right to obtain from us the erasure of personal data concerning you and we may be obliged to erase such personal data.

Trong một số trường hợp, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa bỏ dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn và chúng tôi có thể có nghĩa vụ xóa bỏ dữ liệu cá nhân đó.

4. Right to restriction of processing
4. Quyền hạn chế xử lý

Under certain circumstances, you may have the right to obtain from us restriction of processing your personal data. In this case, the respective data will be marked and may only be processed by us for certain purposes.

Trong một số trường hợp, bạn có thể có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Trong trường hợp này, dữ liệu tương ứng sẽ được đánh dấu và chỉ có thể được chúng tôi xử lý cho một số mục đích nhất định.

5. Right to data portability
5. Quyền sở hữu dữ liệu di động

Under certain circumstances, you may have the right to receive the personal data concerning you, which you have provided to us, in a structured, commonly used and machine-readable format and you may have the right to transmit those data to another entity without hindrance from us.

Trong một số trường hợp, bạn có thể có quyền nhận được dữ liệu liên quan đến bạn, mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, được trình bày một cách có hệ thống, được sử dụng phổ biết và có thể đọc được bằng máy và bạn có thể có quyền để truyền tải những dữ liệu đó cho các đối tượng khác mà không bị chúng tôi cản trở.

6. Right to object
6. Quyền phản đối

Under certain circumstances, you may have the right to object, on grounds relating to your particular situation, at any time to the processing of your personal data by us and we can be required to no longer process your personal data.

Trong một số trường hợp, bạn có thể có quyền để phản đối, trên các cơ sở liên quan đến tình huống cụ thể của bạn, vào bất kỳ thời điểm nào về việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và chúng tôi có thể ngừng việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Moreover, if your personal data is processed for direct marketing purposes, you have the right to object at any time to the processing of personal data concerning you for such marketing, which includes profiling to the extent that it is related to such direct marketing. In this case your personal data will no longer be processed for such purposes by us.

Thêm vào đó, nếu dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có quyền phản đối tại bất kỳ thời điểm nào việc xử lý dữ liệu cá nhân có liên quan đến bạn cho việc tiếp thị đó, bao gồm việc hồ sơ hóa dữ liệu trong giới hạn dữ liệu đó liên quan đến việc tiếp thị trực tiếp đó. Trong trường hợp này dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không còn được chúng tôi xử lý cho mục đích đó.